CÔNG AN TRA VINH
Phổ biến giáo dục pháp luật
Xây dựng Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân thống nhất trên toàn quốc, thực hiện thu nhận và quản lý dữ liệu đăng ký căn cước công dân tự động trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin giúp lưu trữ, truy suất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về căn cước công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân sử dụng thẻ chíp điện tử thay cho thẻ mã vạch như hiện nay.
Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhập, chia sẻ, khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc cấp cho công dân Việt Nam, không lặp lại ở nước khác. Số định danh cá nhân có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối, liên thông giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó hệ thống quản lý dân cư trên toàn quốc được coi là hệ thống thông tin chủ đạo kết nối với các hệ thống thông tin chuyên ngành khác của bộ, ngành thông qua mã số định danh cá nhân.
Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, tình hình trật tự, an toàn giao thông ở nước ta có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng, một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông rất đáng lo ngại, như số người chết do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao; kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện của một bộ phận người tham gia giao thông còn nhiều hạn chế; tình trạng coi thường pháp luật, vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn ra thường xuyên… Theo đánh giá, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng vừa nêu, trong đó việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực giao thông ở nước ta còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
Ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1368/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.
Ngày 11/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 336/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mục tiêu của dự án là xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan tổ chức, cá nhân (thời gian hoàn thành dự án đến năm 2021).
Thông qua việc tổ chức thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản của công dân sẽ tạo lập nên một hệ cơ sở dữ liệu về dân cư tập trung, thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các bộ, ngành và chính quyền các cấp nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về dân cư, phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.
Ngày 30/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP về đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Trong đó, quy định “Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân”. Việc bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu là thay đổi phương thức quản lý, từ quản lý thủ công bằng sổ hộ khẩu sang quản lý hiện đại thông qua mã số định danh cá nhân để phục vụ tốt hơn cho người dân, phục vụ mục tiêu dùng chung trong công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ giao dịch của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tiến tới quản lý dân cư dựa trên ứng dụng khoa học kỹ thuật thông qua mã số định danh cá nhân. Do đó, khi công dân có các giao dịch chỉ cần có số định danh cá nhân để chứng minh nhân thân, không cần thiết xuất trình sổ hộ khẩu.
Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ phối hợp, xây dựng lực lượng, bồi dưỡng, hỗ trợ, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.
Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) do Bộ Công an biên soạn có 7 Chương, 39 điều đã đưa các nội dung quản lý cư trú bằng nền tảng công nghệ thông tin cùng nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa giúp người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, tạo chuyển biến căn bản trong giải quyết các thủ tục giữa cơ quan nhà nước và người dân.
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 5333750