CÔNG AN TRA VINH
Thực tiễn của một nghị quyết
Cập nhật ngày: 15-08-2019 | 13:32:43 GMT +7
Nghị quyết số 05 ban hành ngày 25/3/2014 của Đảng ủy Công an tỉnh“Về nâng cao trách nhiệm và nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh” được đánh giá là một trong những Nghị quyết mang tính thực tiễn cao, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, là giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.
Cách đây 5 năm, xuất phát từ hạn chế, thiếu sót của một số lãnh đạo, chỉ huy chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương; chậm đổi mới trong phương thức lãnh đạo và tác phong, lề lối làm việc thiếu sâu sắc, thiếu nhạy bén, chưa thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình dẫn đến thiếu gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, lối sống và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Tuy đây chỉ là biểu hiện ở một số ít đồng chí lãnh đạo, chỉ huy nhưng để phòng ngừa và khắc phục triệt để tình trạng này, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành nghị quyết số 05 với yêu cầu đặt ra là từng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội, xã, phường, thị trấn và tương đương trở lên phải có trách nhiệm và nêu gương trước cấp dưới; lãnh đạo, chỉ huy có cấp bậc, chức vụ cao phải đi đầu nêu gương trước cán bộ có cấp bậc, chức vụ thấp hơn. Tránh việc khi chưa bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy thì không ngừng nỗ lực phấn đấu và đến khi được bổ nhiệm thì giảm sút tinh thần trách nhiệm, đùn đẩy công việc cho cán bộ, chiến sĩ cấp dưới.

Yêu cầu cao nhất của Nghị quyết này là lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu, vừa hướng dẫn, chỉ đạo, vừa trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, không phó thác nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ cấp dưới và phải tổng hợp, phân tích, xử lý kịp thời, chính xác tình hình nhiệm vụ đặt ra nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Tính thực tiễn của Nghị quyết 05 còn thể hiện ở việc bước đầu xác định số lãnh đạo, chỉ huy làm việc cầm chừng và có biện pháp giáo dục, khắc phục phù hợp; đồng thời kích thích tinh thần tự học, tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức của cán bộ lãnh đạo chỉ huy nói riêng và CBCS Công an toàn tỉnh nói chung. Đến nay, Công an tỉnh có 4,17% cán bộ, chỉ huy có trình độ sau đại học; 95% có trình độ đại học, cao đẳng.

Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện cũng như ý nghĩa thực tiễn mà Nghị quyết số 05 mang lại, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy trong Công an toàn tỉnh rà soát, đánh giá lại đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đảng bộ, chi bộ; đồng thời chỉ đạo cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy xây dựng bản cam kết thực hiện 05 nội dung nêu trong Nghị quyết. Hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện bản cam kết tại cuộc họp chi bộ, đơn vị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 05 với Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Công an tỉnh “về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy đảng bộ, chi bộ”. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng việc lấy phiếu khảo sát đối với tập thể cấp ủy và từng cấp ủy viên hằng quý, để từ đó phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đối với những trường hợp có đánh giá chưa tốt cần phải tự soi, tự sửa, phải tự rèn luyện, phấn đấu, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ; đặc biệt là phát huy tốt vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy.

 Qua triển khai thực hiện Nghị quyết 05, Ban thường vụ Đảng ủy Công an Thành phố Trà Vinh đã đánh giá xác định có 11 đồng chí chỉ huy năng lực còn hạn chế, uy tín thấp; qua đó đã điều chuyển công tác 06 đồng chí; cho thôi giữ chức vụ 01 đồng chí; không bổ nhiệm lại 02 đồng chí chỉ huy cấp đội. Hiện nay chỉ còn lại 02 đồng chí đánh giá còn hạn chế nhưng đã có tiến bộ hơn trước. Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục thực hiện các giải giáp, đặc biệt là giải pháp tổ chức để nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Qua 5 năm thực hiện, các cấp ủy và UBKT các cấp đã tổ chức kiểm tra 125 cuộc với 60 lượt tập thể cấp ủy, 216 lượt cá nhân lãnh đạo, chỉ huy. Nhìn chung, các cấp ủy đều cơ bản lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy đã có chuyển biến tích cực; chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành được nâng lên; các mặt công tác chuyên môn của từng bộ phận trong từng đơn vị được chủ động hơn; việc tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết và xây dựng; các khuyết điểm, hạn chế đều được tập trung khắc phục tốt. Phát huy tốt tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và cấp trên; bố trí, sắp xếp, phân công giao việc cho cấp dưới phù hợp. Hàng năm, qua tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc có trên 95% cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp được khen thưởng các hình thức. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 05, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trọng tâm, như các cấp ủy trong Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo nâng cao ý thức, nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy trong việc thực hiện Nghị quyết số 05 và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và đúng thực chất, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện 05 nội dung nâng cao trách nhiệm và nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy để có giải pháp chỉ đạo thực hiện phù hợp. Nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và đơn vị, kịp thời biểu dương những cá nhân tích cực, phê bình, chấn chỉnh những cá nhân thực hiện chưa tốt. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện quy trình, chế độ công tác, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức của đảng viên, CBCS. Chỉ đạo thực hiện tốt việc lấy ý kiến đóng góp của tổ chức và cá nhân đối với CBCS theo quy định của Bộ Công an gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đúng quy định việc lấy phiếu khảo sát chất lượng hoạt động đối với tập thể cấp ủy và từng cấp ủy viên theo Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Công an tỉnh.

Trên cơ sở những chuyển biến tích cực qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Đảng ủy Công an tỉnh và với sự quyết tâm cao của cấp ủy các cấp, của từng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an toàn tỉnh trong việc nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sẽ góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hướng tới lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 

Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 05 của Đảng ủy Công an tỉnh
          Mộng Tuyền

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
    4016557