CÔNG AN TRA VINH
Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật ngày: 13-05-2020 | 10:15:12 GMT +7
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, ngày 05/5/2020, Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Đại tá Vũ Hoài Bắc - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Sau khi nghe Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thức XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Thượng tá Trần Văn Hiền - Chánh Thanh tra được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Vũ Hoài Bắc - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh, ghi nhận những thành tích Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung một số mặt công tác sau:

Một là, tiếp tục làm tham mưu tốt cho Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; quản lý công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham  nhũng; tiến hành thanh tra hành chính đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc Công an tỉnh; thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, điều tra phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Hai là, trong công tác thanh tra, phải quán triệt nguyên tắc phòng ngừa là chính. Chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; chủ động phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong nội bộ; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng làm mất niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Ba là, chủ động giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền gửi đến Công an tỉnh, trong đó đặc biệt chú ý công tác phân loại, xử lý, giải quyết đơn, đảm bảo theo đúng quy trình và thời gian quy định; hạn chế có sai sót làm phát sinh đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tập trung nắm tình hình ở những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng để tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh kịp thời các sai phạm (nếu có).

Bốn là, chú trọng công tác xây dựng Đảng, đơn vị trong sạch, vững mạnh; quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ. Xây dựng đội ngủ cán bộ thanh tra vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức, lối sống theo lời dạy Bác Hồ "cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được".

Năm là, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương và nhất là Quy chế làm việc của Chi bộ; thường xuyên và kịp thời quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Tiếp tục chủ động, tích cực và thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến",
"tự chuyển hóa"
 trong nội bộ" và Quy định số 101 - QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Bí thư chi bộ phát biểu tiếp thu ý kiến và xin hứa sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trong nhiệm kỳ  2020 - 2025. Xem đây là mệnh lệnh công tác, sự lãnh, chỉ đạo của Đảng đối với Chi bộ Thanh tra.

Đại hội Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ đoàn kết, ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, nâng cao ý chí… để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huỳnh Thị Linh
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    9823333