CÔNG AN TRA VINH
Nhận diện thông tin sai trái, thù địch và trách nhiệm của cán bộ Công an trong đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch
Cập nhật ngày: 13-05-2020 | 10:16:54 GMT +7
Hiện nay, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng internet, các trang mạng xã hội để đăng tải thông tin xấu, độc, bịa đặt, sai sự thật, bóp méo, xuyên tạc, vu cáo, nói không đúng sự thật về các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an và gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, kêu gọi biểu tình, tụ tập, tạo điểm nóng,… Những thông tin xấu, độc đã tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nghi ngờ, hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, đồng thời tác động tiêu cực đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân và cộng đồng xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của đất nước.
Trà Vinh là địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, nhiều tôn giáo, có vị trí trọng điểm về an ninh - quốc phòng, với nhiều sự tác động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là vấn đề tôn giáo, dân tộc. Thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch thường tập trung vào một số hoạt động như: (1) Xuyên tạc Lịch sử vùng đất Nam bộ của Việt Nam, cài cắm, quảng bá hình cảnh, biểu tượng, cờ của các tổ chức phản động, phô trương thanh thế của các hội, nhóm thành lập trái pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc. Thông tin sai lệch về các vấn đề trong dân tộc, tôn giáo để phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, kích động hận thù; (2) Cắt xén, gán ghép hình ảnh, video từ báo đài chính thống tạo ra các tin giả gây hoang mang dư luận; phủ nhận những thành tựu lãnh đạo của Đảng. Làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân mất phương hướng về chính trị, tư tưởng, thúc đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (3) Thông tin xuyên tạc, sai sự thật về những vụ việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị được nhiều người quan tâm; lợi dụng sơ hở, thiếu sót, tiêu cực của một vài cá nhân, địa phương, đơn vị trong thực hiện chủ trương, chính sách để thổi phồng, quy chụp đó là sai lầm mang tính hệ thống của Đảng, Nhà nước nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối…

Với vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội thì trách nhiệm của Công an nhân dân trên lĩnh vực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng nặng nề, khó khăn và thách thức. Theo cá nhân, giai đoạn hiện nay người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân cần xác định có một số trách nhiệm sau:

Một là: Tích cực học tập, tham gia các lớp tập huấn, triển khai Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW  ngày 22/10/2018 của  Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới để kịp thời nắm bắt chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, từ đó định hình tư tưởng cho bản thân, nói, viết, làm đúng theo quan điểm của Đảng, Nhà nước, thực hiện đúng quy tắc ứng xử Công an nhân dân.

Hai là: Thường xuyên trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị của người cán bộ Công an, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, học tập công tác, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Ngoài ra, phải chủ động, tích cực trong công tác, bình tĩnh, nhạy bén và quyết đoán trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, bảo vệ và phát triển lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; không để thoái hóa, biến chất về chính trị tư tưởng và đạo đức, lối sống.

Gắn việc nâng cao bản lĩnh chính trị với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy  CAND, phải thật sự "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Lãnh đạo chỉ huy các cấp Công an phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Cán bộ, chiến sỹ Công an phải phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, ý chí phấn đấu, vươn lên, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ba là: Tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng bằng các hành động thiết thực như: (1) Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị: Phát hiện các trang web, blog, "diễn đàn" thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá, chống phá cách mạng Việt Nam; phát hiện những bất cập, hạn chế của các biện pháp, công tác nghiệp vụ đã và đang được triển khai, đề xuất biện pháp đấu tranh, phòng, chống hiệu quả. (2) Chủ động tuyên truyền người thân và Nhân dân khi tham gia mạng xã hội không chia sẻ những nội dung, thông tin xấu, độc xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta. (3) Phối hợp đề xuất xử lý nghiêm các hành vi tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta theo đúng quy định của pháp luật để phòng ngừa chung…

Hơn ai hết, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, hoàn thành sứ mệnh mà Đảng và Nhân dân ta giao phó.
Huỳnh Thị Linh
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    9824385