Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay (kỳ 2)
Cập nhật ngày: 6-09-2020
 
Tóm tắt nội dung: Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân góp phần vào công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay là rất cần thiết. Bài viết đưa ra một số vấn đề có liên quan đến bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên; vai trò của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp cần thực hiện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay. Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; Bản lĩnh chính trị; Công an nhân dân; cấp ủy, tổ chức đảng.
 
Để góp phần tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay cần tiến hành nhiều nội dung, biện pháp trong đó cần tập trung một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong công an nhân dân. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong công an đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xem đây là nội dung trọng tâm, then chốt. Trước hết phải, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức được vai trò, tầm quan trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, từ đó có thái độ tích cực, chủ động trong việc tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho bản thân; chú trọng tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của lực lượng Công an nhân dân nhằm khơi dậy tự hào, tự tôn dân tộc, nghề nghiệp. Thường xuyên tổ chức cho cán  bộ, chiến sĩ học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin lý tưởng cộng sản, đề cao ý thức trách nhiệm, chủ động tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với công tác chuyên môn của đơn vị, kết hợp việc thực hiện chế độ chính sách để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là số cán bộ, chiến sĩ làm việc trong môi trường thầm lặng, điều kiện, hoàn cảnh, khó khăn, khắc nghiệt… yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân, phát huy vai trò gương mẫu của Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị để mỗi tổ chức cơ sở đảng thực sự là chỗ vựa vững chắc về lý tưởng cách mạng, niềm tin và ý chí chiến đấu của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an. Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ được thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị để vững vàng vượt qua mọi khó khăn, hoàn cảnh, tình huống phức tạp trong thực tiễn công tác, chiến đấu, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, để nâng cao năng lực lãnh đạo, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Công an nhân dân phải luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; kịp thời nắm bắt tình hình và dự báo, phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để chủ động đấu tranh, ngăn chặn; lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Để nâng cao sức chiến đấu, cấp ủy, tổ chức đảng trong công an nhân dân phải luôn vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với Công an nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; nhất là đội ngũ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị có tính chuyên nghiệp, thực sự chất lượng, được đào tạo cơ bản, được quản lý thống nhất trong toàn lực lượng.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm quy định của Đảng về chế độ học tập lý luận chính trị trong cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, nhất là số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tạo nền tảng lý luận, giác ngộ và nâng cao lý tưởng cách mạng, tình cảm và ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Mặt khác phải “đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị… tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng” ([2]). Phải gắn giảng dạy lý luận chính trị với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân; quá trình giảng dạy, bên cạnh những kiến thức cơ bản, cần chú trọng trang bị kỹ năng, phương pháp tư duy; xây dựng và thực hành các tình huống chính trị, giúp người học tiếp thu nhanh và sáng tạo kiến thức lý luận chính trị được học vào thực tiễn công tác.

Gắn việc nâng cao bản lĩnh chính trị với tăng cường bồi dưỡng giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước” ([3]) đó chính là biểu hiện của người có bản lĩnh chính trị khi đứng trước những tình huống, hoàn cảnh, khó khăn, thử thách. Vì vậy, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không tách rời việc bồi dưỡng, giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng. Đồng thời việc bồi dưỡng, giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải được tiến hành thường xuyên mới mang lại hiệu quả thiết thực, bởi: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện, bền bỉ hằng ngày mà phát triển, củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sang, vàng càng luyện, càng trong”([4]) Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, ý chí phấn đấu, vươn lên, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong công an nhân dân tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), nhất là khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trên cơ sở những vấn đề rút ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, phải xác định rõ những việc cần làm ngay, khâu yếu, mặt yếu để giải quyết dứt điểm; chú trọng đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có biện pháp tích cực ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp bộ Đảng trong Công an nhân dân. Xây dựng đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cấp ủy lãnh đạo chỉ huy vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chú trọng gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với đội ngũ cán bộ; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ trong đơn vị phải dân chủ, công tâm, khách quan, lành mạnh; phải gắn công tác tư tưởng, công tác tổ chức với thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ.

Thứ tư, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trước hết là trong các cơ quan tham mưu, hoạch định đường lối chính sách, xây dựng pháp luật cho Đảng, Nhà nước nhằm chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một số cơ quan báo chí cho đăng tải các bài viết tập trung phê phán, chỉ trích thái quá sai phạm của các cơ quan tố tụng trong một số vụ án oan sai, nhằm tạo dư luận, gây áp lực cho các đại biểu Quốc hội khi tham gia ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung một số luật như: Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự…theo hướng hạn chế quyền hạn của các cơ quan tố tụng, làm giảm sức mạnh tấn công tội phạm của các cơ quan chức năng. Đây là một khuynh hướng nguy hiểm tác động trực tiếp đến quá trình cải cách tư pháp, làm giảm vai trò vị trí của cơ quan Công an, từng bước làm xa rời sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang.

Thứ năm, coi trọng xây dựng môi trường công tác trong sạch, lành mạnh ở công an các đơn vị, địa phương. Các thế lực thù địch thường tìm mọi cách để tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch, tài liệu, ấn phẩm xấu, độc vào Công an nhân dân, nhằm làm “mờ nhạt” ý thức hệ vô sản trong đời sống tinh thần, tiến tới làm suy giảm bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ. Do vậy, làm tốt việc xây dựng môi trường công tác trong sạch, lành mạnh ở công an các đơn vị địa phương sẽ có tác dụng ngăn chặn hạn chế tác hại âm mưu, thủ đoạn này của các thế lực thù địch. Thực hiện vấn đề này, cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân cần làm tốt việc định hướng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, từ đó nêu cao ý thức kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của những giá trị phản văn hóa và bài trừ những tài liệu, ấn phẩm xấu, độc. Công an các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân ngăn chặn sự truyền bá tư tưởng, lối sống tư sản, phát tán các tài liệu, ấn phẩm xấu, độc; tổ chức tốt hoạt động văn hóa, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ.

Thứ sáu, đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, vạch trần tính chất sai trái, phản khoa học, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các luận điệu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách bịa đặt, tung những thông tin xấu độc, sai trái lên mạng internet để tác động, tuyên truyền xuyên tạc. Do đó, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch có vị trí hết sức quan trọng. Mục tiêu là bảo vệ và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân; mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của lực lượng vũ trang; vạch trần bản chất chính trị phản động, phản khoa học của các thế lực thù địch; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang. Cần xây dựng đội ngũ các nhà khoa học, báo cáo viên, biên tập viên, phóng viên; đội ngũ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chỉ huy trong công an nhân dân có đủ năng lực và phẩm chất nhạy bén, sắc sảo trong đấu tranh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lực lượng này tích cực tham gia đấu tranh với các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải góp phần đắc lực trong việc xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ ở mọi lúc mọi nơi, làm cho họ tự “miễn dịch” trước những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, giải quyết kịp thời những vấn đề mới và bức xúc từ thực tiễn đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; đề cao sự thống nhất với quan điểm, đường lối của Đảng, sự đồng thuận trong toàn lực lượng Công an nhân dân và toàn dân. Các phương tiện truyền thông, báo chí Công an nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho quần chúng nhân dân nhận thức rõ âm  mưu “diễn biến hòa bình” và “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch. Chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp nhằm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh trong nội bộ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân. Do vậy, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch nhằm giữ vững bản lĩnh chính trị của người cán bộ công an cách mạng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay.
                                                   
 

([2]) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.201 - 202)
([3]) Hồ Chí Minh, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Nxb Trẻ, Hà Nội, 2017, tr.15)
([4]) Hồ Chí Minh, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Nxb Trẻ, Hà Nội, 2017, tr.30).
 
  ----Phạm Hơn----