CÔNG AN TRA VINH
Quốc hội thông qua 3 dự án luật và 2 nghị quyết
Cập nhật ngày: 30-11-2019 | 16:21:23 GMT +7
(Chinhphu.vn) - Chiều 26/11, Quốc hội họp phiên toàn thể và biểu quyết thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Chứng khoán sửa đổi, Luật Kiểm toán Nhà nước, với tỉ lệ tán thành cao.

Quốc hội thông qua 3 dự án luật và 2 nghị quyết
Bộ Quốc phòng chủ trì lập kế hoạch về xây dựng, huy động lực lượng

Luật Lực lượng dự bị động viên được Quốc hội thông qua với tỉ lệ 92,96% đại biểu tán thành. Luật gồm 5 chương, 41 điều, quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Theo quy định của Luật, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ lập Kế hoạch Nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên lập kế hoạch xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

Đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên lập kế hoạch xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên của đơn vị. UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện lập kế hoạch xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thẩm quyền lập kế hoạch huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên của đơn vị quân đội nhân dân. 

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. 

Báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán

Luật Chứng khoán (sửa đổi) được Quốc hội thông qua đạt 92,13% đại biểu tán thành. Luật này gồm 10 chương, 135 điều quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điểm nhấn của Luật là quy định báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Ý kiến kiểm toán đối với các báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn phần. Trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ thì khoản ngoại trừ không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán. Tổ chức phát hành phải có tài liệu giải thích hợp lý và có xác nhận của tổ chức kiểm toán về ảnh hưởng của việc ngoại trừ. 

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Kiểm toán đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước được 94% đại biểu nhất trí thông qua.

Theo đó, Luật đã bổ sung đối tượng kiểm toán là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán. Đây là nội dung quan trọng nhằm xác lập cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cho Kiểm toán Nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đồng thời bổ sung các quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Các nội dung trong Luật đã chỉ rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải được xác định trong quá trình kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán. Đó là các đối tượng có liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán để bảo đảm cụ thể rõ ràng, chặt chẽ. 

Luật quy định rõ, chỉ thực hiện kiểm tra, đối chiếu các nội dung liên quan trực tiếp đến nội dung, phạm vi kiểm toán của đơn vị được kiểm toán tại các cơ quan tổ chức có liên quan. Trong trường hợp cần kiểm toán toàn diện đối với nhóm đối tượng này, Kiểm toán Nhà nước phải thực hiện quy trình để bổ sung vào kế hoạch kiểm toán và ban hành quyết định kiểm toán theo quy định tại Mục 1, Chương IV luật hiện hành.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Cũng trong chiều 26/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước với tỉ lệ 91,3% đại biểu Quốc hội tham gia tán thành; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận với tỉ lệ 92,75% đại biểu Quốc hội tham gia tán thành. 

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 
Quốc hội thông qua 3 dự án luật và 2 nghị quyết

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    7948666