Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cập nhật ngày: 7-10-2016
 
Thực hiện Công văn số 3250/UBND-KTTH ngày 21/9/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng đề án thu phí và lệ phí theo từng lĩnh vực phụ trách và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 05/10/2016 về việc giao cho Công an tỉnh xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trong tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh đã dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
 
Để thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Công an tỉnh gửi dự thảo Nghị quyết nêu trên (đính kèm) lên Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh và đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đóng góp ý kiến.
Kết quả đóng góp ý kiến gửi về Công an tỉnh (qua phòng Tham mưu, địa chỉ: số 04, Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).  

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: Xem chi tiết
 
                                                                                                          Công an tỉnh Trà Vinh