CÔNG AN TRA VINH
Bộ Công an lấy ý kiến góp ý đối với 04 dự thảo Thông tư liên quan lĩnh vực Cư trú
Cập nhật ngày: 29-03-2021 | 15:05:01 GMT +7
Ngày 05/3/2021, Bộ Công an đã hoàn thành 04 dự thảo Thông tư liên quan lĩnh vực cư trú để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ảnh minh họa.

Theo đó, 04 dự thảo Thông tư gồm có: Dự thảo Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú; Dự thảo Thông tư quy định về công tác tàng thư hồ sơ cư trú; Dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú; Dự thảo Thông tư  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú. 

 

Dự thảo Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú gồm 06 chương 27 điều, quy định về: Trình tự đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú; Xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; Hủy bỏ đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; Tách hộ; Xác nhận thông tin về cư trú; Khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú; Tiếp nhận thông báo lưu trú, tiếp nhận khai báo tạm vắng.

 

Dự thảo Thông tư quy định về công tác tàng thư hồ sơ cư trú gồm 03 chương 16 điều, quy định về nguyên tắc, phương pháp lập, sắp xếp, cập nhật, điều chỉnh, chuyển giao, quản lý, khai thác, sử dụng và bảo quản tàng thư hồ sơ cư trú, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác tàng thư hồ sơ cư trú.

 

Dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú gồm 03 chương 23 điều và 18 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư này là quy định về biểu mẫu, quy cách, hướng dẫn sử dụng và quản lý biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

 

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số …/2021/NĐ-CP ngày ... quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú gồm 06 chương 30 điều, quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số …/2021/NĐ-CP ngày ... quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú về việc đăng ký cư trú; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; thông báo lưu trú; khai báo tạm vắng và trách nhiệm quản lý cư trú.

 

Toàn văn 04 dự thảo Thông tư nêu trên được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng./.


Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    9823551