CÔNG AN TRA VINH
Lấy ý kiến đóng góp các văn bản dự thảo
Thực hiện Công văn số 3250/UBND-KTTH ngày 21/9/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng đề án thu phí và lệ phí theo từng lĩnh vực phụ trách và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 05/10/2016 về việc giao cho Công an tỉnh xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trong tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh đã dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao cho Công an tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức hỗ trợ hàng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 5333524