CÔNG AN TRA VINH
Đoàn Thanh niên Công an Trà Vinh: Đoàn viên, thanh niên hoàn thành việc học 04 bài học lý luận chính trị
Cập nhật ngày: 30-09-2020 | 15:13:38 GMT +7
Qua đánh giá tình hình triển khai, học tập 04 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, từ đầu năm đến nay, 100% chi đoàn trong Công an tỉnh đã quán triệt đầy đủ các bài học lý luận chính trị về: Chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành các chi đoàn triển khai 04 bài học lý luận chính trị

 trong đoàn viên, thanh niên

 
Qua triển khai học tập, có 100 % đoàn viên, thanh niên tham gia và có bài viết thu hoạch sau khi hoàn thành. Đây được xem là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị trong một bộ phận đoàn viên, thanh niên.   
 
Việc học tập các bài lý luận chính trị được triển khai thực hiện hằng năm giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.
Phạm Thanh Tài
 
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    7948816