CÔNG AN TRA VINH
Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ, vụ khí quân dụng
Cập nhật ngày: 23-10-2017
1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Không
2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Công văn đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí quân dụng x  
  Bản kê khai vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK5)  x  
  Công văn giải trình lý do việc mất, hỏng giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng x  
  Giấy giới thiệu x  
  CMND của người đến liên hệ   x
3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
4 Thời gian xử lý
   05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp dân thuộc Công an tỉnh
6 Lệ phí
  10.000 đồng/giấy phép
7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Tổ chức/Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính Tổ chức/Công dân ½ ngày Theo mục 2
B2 Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo qui định): lập và giao biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ theo qui định và hướng dẫn công việc tiếp theo.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giấy biên nhận hồ sơ
 
B3 Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn. Bộ phận tiếp dân 02 ngày  
B4 Thẩm định hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm, thông báo cho người nộp hồ sơ, nêu rõ lý do
- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.
Cán bộ phòng CSQLHC  
B5 Lập tờ trình thẩm định, dự thảo giấy phép trình lãnh đạo phòng Cán bộ thụ lý 02 ngày Tờ trình
Dự thảo giấy phép
 
B6 Kiểm tra hồ sơ và nội dung Tờ trình:
- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản liên quan
- Nếu không đồng ý: chuyển lại chuyên viên xử lý.
Lãnh đạo Phòng CSQLHC Giấy phép
B7 Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, vào sổ
In và phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận kết quả
Cán bộ thụ lý hồ sơ
Bộ phận văn thư
½ ngày
 
Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả
B8 Trả kết quả cho tổ chức/công dân
Lưu hồ sơ theo dõi
Bộ phận TN&TKQ
Phòng CSQLHC
8 Cơ sở pháp lý
  + Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của UBTVQH khóa 12 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT).
+ Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.
+ Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.
  + Thông tư số 45/2009/TT-BCA (C11) ngày 14/07/2009 của bộ công an hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ
+ Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 29/08/2006 của liên tịch bộ tư pháp, bộ công an, hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự.
+ Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTS-BCA ngày 07/2/2007 của liên tịch bộ thủy sản, bộ công an hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của Thanh tra thủy sản.
+ Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 của bộ tài chính quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
+ Thông tư số 41/2011/TT-BTC của Bộ tài chính sửa đổi Thông tư 193 quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Các tin khác