CÔNG AN TRA VINH
Cấp bằng tổ quốc ghi công
Cập nhật ngày: 15-06-2017
 
1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Không
2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Giấy báo tử (mẫu số 3-LS1). Khi cấp giấy báo tử phải căn cứ vào các giấy tờ dưới đây, và được lưu cùng hồ sơ liệt sỹ:
+ Trường hợp hi sinh quy định tại điểm c khoản 1 điều 17 nghị định 31 phải có: Giấy xác nhận đi làm nghĩa vụ quốc tế hoặc quy tập mộ liệt sỹ ở nước ngoài mà chết, lý do chết do thủ trưởng cấp Cục hoặc tương đương Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trở lên cấp. Trường hợp bị thương, bị bệnh phải đưa về nước điều trị nhưng không cứu chữa được phải kèm giấy chứng tử của bệnh viện
+ Trường hợp hi sinh quy định tại điểm g, h khoản 1 điều 17 nghị định 31, bị thương, bị bệnh trong khi làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biết khó khăn hoặc quy tập hài cốt liệt sỹ ở vùng rừng núi, hải đảo mà chết phải có giấy: Giấy xác nhận giao nhiệm vụ của thủ trưởng cấp Cuc hoặc tương đương hoặc Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trở lên cấp. Trường hợp bị thương, bị bệnh phải điều trị tại bệnh viên nhưng không cứu chữa được phải kèm giấy chứng tử của bệnh viên
+ Trường hợp hi sinh quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 điều 17 nghị định 31 phải có: Biên bản xảy ra sự việc do thủ trưởng cấp phòng hoặc cấp huyện trực tiếp quản lý người hi sinh lập ngay sau khi sự việc xảy ra hoặc công an cấp xã hoặc UBND cấp xã nơi xảy ra sự việc lập. Trường hợp dũng cảm đấu tranh chóng lại hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội phải kem theo bản án hoặc bản kết luận điều tra của cơ quan điều tra (nếu án không xử)
+ Trường hợp thương binh (không bao gồm thương binh B) chết do vết thương tái phát quy định tại điểm i, khoản1, điều 17 Nghị định 31 phải có:
- Đối với thương binh có tỉ lệ thương tật suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, phải có giấy xác nhận chết do vết thương cũ tái phát của cơ sở y tế và kèm theo hồ sơ thương binh gốc
- Đối với thương binh có tỉ lệ thương tật suy giảm khă năng lao động từ 61% đến 80%, phải có bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của bệnh viện cấp tỉnh trở lên và kèm theo hồ sơ thương binh gốc
x  
  Giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sỹ (mẫu số 3-LS2) có xác nhận của chủ tịch UBND cấp xã x  
  Công văn đề nghị công nhận liệt sỹ của cấp có thẩm quyền cấp giấy báo tử x  
  Các tài liệu khác (nếu có) x  
3 Số lượng hồ sơ
  03 bộ
4 Thời gian xử lý
  Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh
6 Lệ phí
  Không
7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại bộ phận TN&TKQ  Tổ chức/các nhân 02 ngày Thành phần hồ sơ theo mục 2

 

B2 Tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, viết Giấy biên nhận hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung đầy đủ hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo bước 1
+ Chuyển hồ sơ về Cục Chính sách thẩm định
Bộ phận TN&TKQ - Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Giấy biên nhận hồ sơ
B3 Thẩm định hồ sơ:
- Thẩm định tính chuyên môn
- Thẩm định tính pháp lý
      + Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho đơn vị biết (bằng văn bản hoặc điện thoại trực tiếp) để bổ sung hoàn thiện hồ sơ (nêu rõ lý do).
   + Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước nghiệp vụ tiếp theo
Phòng chuyên môn Cục Chính sách 05 ngày  
B4 Trình lãnh đạo Cục Chính sách duyệt Lãnh đạo Cục Chính sách 22 ngày  
B5 Báo cáo lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Bộ duyệt ký tờ trình Thủ tướng về việc cấp Bằng ‘Tổ quốc ghi công’
Chuyển hồ sơ (tờ trình Thủ tướng chính phủ) kèm theo công văn cho Bộ LĐTBXH thẩm định để trình thủ tướng sau khi được lãnh đạo Cục Chính sách duyệt
Cục Chính sách
Các cấp có thẩm quyền
Giấy chứng nhận
Quyết định hành chính
B6 Tiếp nhận Bằng ‘Tổ quốc ghi công’ và chuyển về Công an tỉnh Cục chính sách 01 ngày Sổ theo dõi TN&TKQ
B7 Công an tỉnh chuyển giao cơ quan LĐTBXH địa phương
Lưu hồ sơ theo dõi
Bộ phận TN&TKQ -
Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh
8 Cơ sở pháp lý
  + Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+  Thông tư số 05/2013/TT/BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
+ Thông tư số 61/2013/TT-BCA ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân
+ Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.
 
 
Các tin khác