CÔNG AN TRA VINH
Cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật
Cập nhật ngày: 15-06-2017
 
1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Không
2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1). Khi cấp giấy chứng nhận bị thương phải căn cứ vào một trong các giấy tờ dưới đây và được lưu cùng hồ sơ thương binh:
+ Giấy ra viện sau khi điều trị vết thương
+ Trường hợp bị thương quy định tại điểm d, khoản 1 điều 27 Nghị định số 31 phải có: Giấy xác nhận giao nhiệm vụ hoặc quyết định cử đi làm nhiệm vụ quốc tế của thủ trưởng cấp Cục hoặc tương tương hoặc Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trở lên cấp
+ Trường hợp bị thương quy định tại điểm h, khoản 1 điều 27 Nghị định 31 phải có: Giấy xác nhận giao nhiệm vụ hoặc quyết định cử đi làm nhiệm vụ của thủ trưởng cấp Cục hoặc tương đương hoặc Giám đốc Công an tỉnh, thành phồ trở lên cấp
+ Trường hợp bị thương quy định tại điểm d, e khoản 1 điều 27 Nghị định 31 phải có: Biên bản xảy ra sư việc do thủ trưởng đơn vị cấp phòng hoặc cấp huyện trực tiếp quản lý người bị thương lập ngay sau khi sự việc xảy ra hoặc công an cấp xã hoặc UBND cấp xã nơi xảy ra sự việc lập. Trường hợp dũng cảm đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội phải kèm theo bản án hoặc bản kết luận điều tra của cơ quan điều tra (nếu án không xử)
x  
  Biên bản giám định thương tật của hội đồng giám định y khoa-Bộ công an (mẫu số 5-TB2a) hoặc biên bản giám định thương tật của hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh (mẫu số 5-TB2b) x  
  Công văn đề nghị của cấp có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 2 mục II phần I thông tư số 03/2007/TT-BCA ngày 17/01/2007 của Bộ công an x  
  Các tài liệu khác (nếu có) x  
3 Số lượng hồ sơ
  04 bộ
4 Thời gian xử lý
  Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
6 Lệ phí
  Không
7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại bộ phấn TN&TKQ  Tổ chức/các nhân 07 ngày Thành phần hồ sơ theo mục 2

 

B2 Tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, viết Giấy biên nhận hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung đầy đủ hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo bước 1
+ Chuyển hồ sơ về Cục Chính sách thẩm định
Bộ phận TN&TKQ phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Giấy biên nhận hồ sơ
B3 Thẩm định hồ sơ:
- Thẩm định tính chuyên môn
- Thẩm định tính pháp lý
      + Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho đơn vị biết (bằng văn bản hoặc điện thoại trực tiếp) để bổ sung hoàn thiện hồ sơ (nêu rõ lý do).
   + Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước nghiệp vụ tiếp theo
 
Phòng chuyên môn Cục Chính sách 15 ngày  
B4 Trình lãnh đạo Cục Chính sách duyệt
 
Lãnh đạo Cục Chính sách 07 ngày  
B5 Sau khi giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật, giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật, quyết định trợ cấp thương tật 01 lần đã được lãnh đạo Cuc Chính sách duyêt, bộ phận chuyên môn đóng dấu và chuyển về Công an tỉnh Cục Chính sách Giấy chứng nhận
Quyết định hành chính
B6 Tiếp nhận quyết định và Giấy chứng nhận thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh, trợ cấp thương tật 01 lần vào sổ
Trả kết quả giải quyết
 
Bộ phận TN&TKQ
Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh
01 ngày Sổ theo dõi TN&TKQ
B7 Lưu hồ sơ theo dõi
8 Cơ sở pháp lý
  + Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+  Thông tư số 05/2013/TT/BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
+ Thông tư số 61/2013/TT-BCA ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân
+ Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

Các tin khác