CÔNG AN TRA VINH
Cấp giấy chứng nhận và trợ cấp thương binh
Cập nhật ngày: 15-06-2017
1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Không
2 Thành phần hồ sơ (theo điều 33 Nnghị định 31/2013/NĐ-CP) Bản chính Bản sao
  Giấy chứng nhận bệnh tật:
+ Giấy ra viện sau khi điều trị
+ Trường hợp quy định tại điểm b, g khoản 1 điều 33 phải có giấy xác nhận giao nhiệm vụ hoặc quyết định cử đi làm nhiệm vụ quy tập hài côt liệt sỹ do thủ trưởng cấp Cục hoặc tương đương hoặc Giám đốc Công an tỉnh cấp
+ Trường hợp quy định tại điểm c, d khoản 1 điều 33 phải có giấy xác nhận thời gian công tác ở địa bàn do thủ trưởng cấp Cục cấp hoặc hoặc tương đương  hoặc Giám đốc Công an tỉnh cấp
+ Trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 điều 33 phải có  bản trích sao lý lịch có ghi đầy đủ quá trình công tác trong Công an hoặc Quân đội (nếu có) do thủ trưởng cấp Cục hoặc tương đương hoặc giám đốc Công an tỉnh cấp
+ Trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 điều 33 phải có giấy xác nhận hoặc quyết định cử đi làm nhiệm vụ quốc tế do thủ trưởng cấp Cục hoặc tương đương hoặc Giám đôc Công an tỉnh cấp
+ Trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 điều 33 phải có biên bản xảy ra sự việc có xác nhận của Công an hoặc UBND cấp xã nơi xảy ra sự việc
+ Trường hợp quy định khoản 1 bị mắc bệnh thì có thêm các giấy tờ sau:
- Đơn trình bày của thân nhân hoặc đề nghị của chính quyền địa phương về tình trạng bệnh tật kèm theo bản sao bệnh án điều trị hoặc giấy xác nhận của cơ quan y tế cấp xã
- Quyết định xuất ngũ, trường hợp không còn quyết định xuất ngũ thì phải có giấy xác nhận của Công an cấp huyện nơi cư trú về quá trình phục vụ trong Quân đôi, Công an
- Biên bản họp và đề nghị của hội đồng xác nhận cấp xã (mẫu 6-BB5)
Hồ sơ trên công an cấp huyện chuyển về Phòng tổ chức cán bộ Công an cấp tỉnh trước khi xuất ngũ để thống nhất với Sở LĐTBXH nơi cư trú, nếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận bệnh tất và giới thiệu giám định
 
x  
  Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa x  
  Công văn đề nghị của cấp có thẩm quyền x  
  Các tài liệu khác (nếu có) x  
3 Số lượng hồ sơ
  03 bộ
4 Thời gian xử lý
  Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh
6 Lệ phí
  Không
7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại bộ phấn TN&TKQ  Tổ chức/các nhân 02 ngày Thành phần hồ sơ theo mục 2

 

B2 Tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, viết Giấy biên nhận hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung đầy đủ hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo bước 1
+ Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn thẩm định
Bộ phận TN&TKQ - Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Giấy biên nhận hồ sơ
B3 Thẩm định hồ sơ:
- Thẩm định tính chuyên môn
- Thẩm định tính pháp lý
      + Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho đơn vị biết (bằng văn bản hoặc điện thoại trực tiếp) để bổ sung hoàn thiện hồ sơ (nêu rõ lý do).
   + Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước nghiệp vụ tiếp theo
Bộ phận chuyên môn - Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh 05 ngày  
B4 Trình lãnh đạo công an tỉnh ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Công an tỉnh 22 ngày  
B5 Sau khi quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh binh đã được lãnh đạo Công an tỉnh ký duyệt, cán bộ thụ lý hồ sơ sẽ đóng dấu và chuyển một bộ hồ sơ về Cục Chính sách Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh
Cục Chính sách
 
Giấy chứng nhận
Quyết định hành chính
B6 Cục Chính sách thẩm định và cấp sổ theo dõi trợ cấp
Chuyển về CA tỉnh để tổ chức thực hiện
Cục chính sách 01 ngày Sổ theo dõi TN&TKQ
B7 Lưu hồ sơ theo dõi Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh
8 Cơ sở pháp lý
 
  + Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+  Thông tư số 05/2013/TT/BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
+ Thông tư số 61/2013/TT-BCA ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân
+ Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

Các tin khác