CÔNG AN TRA VINH
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Cập nhật ngày: 15-06-2017
1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  - Phải được huấn luyện về nghiệp vụ về PCCC
- Có kết quả kiểm tra đạt từ yêu cầu trở lên
2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Văn bản đề nghị huấn luyện nghiệp vụ PCCC của cơ quan, tổ chức x  
  Danh sách cán bộ, nhân viên đăng ký dự lớp huấn luyện kèm theo hồ sơ cá nhân (01 bản khai đăng ký dự lớp huấn luyện; 02 ảnh 2x3) của từng người dự lớp huấn luyện x  
3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
4 Thời gian xử lý
  04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp dân thuộc phòng CS-PCCC và CNCH Công an tỉnh
6 Lệ phí
  Không
7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua bưu chính tại bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính Tổ chức, cá nhân ½ ngày
 
Theo mục 2
B2 Tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo qui định): lập và giao biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ theo qui định và hướng dẫn công việc tiếp theo.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì bộ phận nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giấy biên nhận hồ sơ
 
B3 Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ. Bộ phận tiếp dân  
½ ngày
Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B4 Thẩm định hồ sơ:                                                            
- Thẩm định tính chuyên môn
- Thẩm định tính pháp lý
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm, thông báo cho người nộp hồ sơ, nêu rõ lý do
- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo
Cán bộ phòng CS-PCCC và CNCH Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B5 Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC Cán bộ thụ lý ½ ngày Biên bản huấn luyện
B6 Lập tờ trình thẩm định, dự thảo Giấy chứng nhận trình lãnh đạo phòng Cán bộ thụ lý
 
02 ngày
 
Tờ trình
B7 Kiểm tra hồ sơ và nội dung Tờ trình:
- Nếu đồng ý: Trưởng phòng thừa lệnh Giám đốc công an tỉnh ký vào văn bản.
- Nếu không đồng ý: chuyển lại chuyên viên xử lý.
Lãnh đạo Phòng CS-PCCC và CNCH Giấy chứng nhận
B8 Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, vào sổ
In và phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận kết quả
Cán bộ thụ lý hồ sơ phòng CS-PCCC và CNCH
Bộ phận văn thư
½ ngày
 
Giấy chứng nhận
 
B9 Trả kết quả cho tổ chức/công dân Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả
B10 Thống kê và theo dõi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
8 Cơ sở pháp lý
  + Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001.
+ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
+ Nghị định 46/2012/NĐ- CP, ngày 22/5/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
+ Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Các tin khác