CÔNG AN TRA VINH
Cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC đối với thiết kế xây dựng công trình
Cập nhật ngày: 15-06-2017
1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Hồ sơ để thẩm duyệt PCCC gồm 03 bộ phải có xác nhận của Chủ đầu tư, nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo.
2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, chấp thuận địa điểm của chủ đầu tư; trường hợp chủ đầu tư uỷ quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản uỷ quyền kèm theo x  
  Bản sao giấy phép đầu tư   x
  Văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng công trình của cơ quan cảnh sát PCCC-BCA (đối với trường hợp có yêu cầu)
Các bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện rõ nội dung về PCCC như sau:
1. Địa điểm xây dựng công trình đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC đối với các công tình xung quanh;
2. Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp đảm bảo ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa các công trình này với cá công tình khác
3. Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống nổ của công trình và bố trí các hệ thống máy móc, thiết bị vật tư đảm bảo các yêu cầu an toàn về phòng cháy chữa cháy
4. Hệ thống thoát nạn gồm cửa, lối đi, hành lang, cầu thang chung, cửa, lối đi hành lang dành cho thoát nạn, thiết bị chiếu sáng và chỉ dẫn lối thoát, thiết bị thông gió và hút khói, thiết bị cứu người, thiết bị báo tín hiệu bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy;
5. Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động bảo đảm kích thước và tải trọng; hệ thống cấp nước chữa cháy đảm bảo yêu cầu phục vụ chữa cháy;
6. Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác đảm bảo số lượng, vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình
x  
3 Số lượng hồ sơ
  03 bộ
4 Thời gian xử lý
  Cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt:  nhóm A: 30 ngày; nhóm B, C: 20 ngày
5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp dân thuộc phòng CS-PCCC&CNCH Công an tỉnh
6 Lệ phí
  Thực hiện theo Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy
7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua bưu chính tại bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính Tổ chức, cá nhân ½ ngày
 
Theo mục 2
B2 - Tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo qui định): lập và giao biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ theo qui định và hướng dẫn công việc tiếp theo.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giấy biên nhận hồ sơ
 
B3 Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 20 ngày
 
 
B4 Thẩm định hồ sơ:
- Thẩm định tính chuyên môn
- Thẩm định tính pháp lý
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm, thông báo cho người nộp hồ sơ, nêu rõ lý do
- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo
Cán bộ phòng CS-PCCC và CNCH  
B5 Lập tờ trình thẩm định, dự thảo Giấy chứng nhận trình lãnh đạo phòng Cán bộ thụ lý
 
09 ngày
 
Tờ trình
B6 Kiểm tra hồ sơ và nội dung Tờ trình:
- Nếu đồng ý: Trưởng phòng thừa lệnh Giám đốc công an tỉnh ký vào văn bản.
- Nếu không đồng ý: chuyển lại bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ xử lý.
Lãnh đạo Phòng CS-PCCC và CNCH Giấy chứng nhận
B7 Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, vào sổ
In và phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận kết quả
Cán bộ thụ lý hồ sơ phòng CS-PCCC và CNCH
Bộ phận văn thư
½ ngày
 
 
B8 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả
B9 Thống kê và theo dõi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
8 Cơ sở pháp lý
  + Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001.
+ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
+ Nghị định 46/2012/NĐ- CP, ngày 22/5/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
+ Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
+ Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Các tin khác