CÔNG AN TRA VINH
Cấp giấy nghiệm thu PCCC
Cập nhật ngày: 15-06-2017
1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Hoàn thành việc kiểm tra thử, nghiệm thu, có đủ hồ sơ nghiệm thu về PCCC theo quy định.
2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC và Biên bản kiểm tra thi công về PCCC của cơ quan CS PCCC x  
  Báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và kết cấu phòng cháy và chữa cháy x  
  Hồ sơ chứng minh xuất xứ, nguồn gốc của thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy; Văn bản, chứng chỉ kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy đã lắp đặt trong công trình x  
  Biên bản thử nghiệm và nghiệm thu từng phần và tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy x  
  Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy x  
  Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, của phương tiện x  
  Văn bản nghiệm thu các hạng mục, hệ thống, thiết bị kỹ thuật khác có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy.
Các văn bản và hồ sơ nêu trên phải có đủ dấu, chữ ký của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị thiết kế, nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt; riêng các bản vẽ hoàn công của hệ thống phòng cháy và chữa cháy và của các hạng mục có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy chỉ dịch ra tiếng Việt những nội dung cơ bản theo yêu cầu của Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh
x  
  Các bản sao, chụp chỉ cần có dấu xác nhận của chủ đầu tư   x
3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
4 Thời gian xử lý
  07 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định
5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp dân thuộc phòng CSPCCC&CNCH Công an tỉnh
6 Lệ phí
  Hiện tại chưa thu lệ phí
7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua bưu chính tại bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính Tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư Giờ hành chính Theo mục 2
B2 Mời cơ quan CSPCCC &CNCH Công an tỉnh tới công trình kiểm tra nghiệm thu về PCCC Tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư Giờ hành chính Giấy mời kiểm tra nghiệm thu về PCCC
 
B3 - Cùng cơ quan CSPCCC &CNCH Công an tỉnh và các bên có liên quan kiểm tra, nghiệm thu về PCCC tại công trình (hay phương tiện giao thông cơ giới).
- Lập biên bản ghi lại kết quả kiểm tra và các kiến nghị kèm theo
Tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư Giờ hành chính Biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC
B4 Giao nhận biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ và chủ đầu tư 01 ngày Mẫu giấy biên nhận hồ sơ
B5 Thẩm định hồ sơ:
- Thẩm định tính chuyên môn
- Thẩm định tính pháp lý
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì làm báo cáo đề xuất cấp giấy nghiệm thu về PCCC.
Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì trả hồ sơ cho chủ đầu tư và kèm theo vản bản giải thích.
Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của phòng CSPCCC&CNCH Công an tỉnh 02 ngày Mẫu giấy nghiệm thu về PCCC theo quy định tại VBQPPL hiện hành
B6 Lập tờ trình thẩm định, dự thảo văn bản nghiệm thu  trình lãnh đạo phòng Cán bộ thụ lý
 
03 ngày
 
Tờ trình
B7 Kiểm tra hồ sơ và nội dung Tờ trình:
- Nếu đồng ý: Trưởng phòng thừa lệnh Giám đốc công an tỉnh ký vào văn bản.
- Nếu không đồng ý: chuyển lại chuyên viên xử lý.
Lãnh đạo Phòng CS-PCCC và CNCH  
B8 Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, vào sổ
In và phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận kết quả
Cán bộ thụ lý hồ sơ phòng CS-PCCC và CNCH
Bộ phận văn thư
 
 
 
 
1 ngày
 
 
B9 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả
B10 Thống kê và theo dõi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
8 Cơ sở pháp lý
  + Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001.
+ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
+ Nghị định 46/2012/NĐ- CP, ngày 22/5/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
+ Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Các tin khác