CÔNG AN TRA VINH
Cấp giấy vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy nổ
Cập nhật ngày: 15-06-2017
1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Không
2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Đơn đề nghị cấp "Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ" theo mẫu PC8 x  
  Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm đối với phương tiện giao thông cơ giới do cơ quan đăng kiểm cấp x  
  Biên bản kiểm tra điều kiện an toàn PCCC đối với phương tiện vận chuyển  x  
  Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC của người điều khiển và người áp tải; giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn về hàng nguy hiểm cho lái xe, người áp tải và thủ kho  x  
  Giấy chứng nhận kiểm định bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm x  
3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ chính để so sánh và 01 bộ bản sao để lưu
4 Thời gian xử lý
  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp dân thuộc phòng CS-PCCC và CNCH Công an tỉnh
6 Lệ phí
  Không
7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua bưu chính tại bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính Tổ chức, cá nhân ½ ngày
 
Theo mục 2
B2 Tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo qui định): lập và giao biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ theo qui định và hướng dẫn công việc tiếp theo.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì bộ phận nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giấy biên nhận hồ sơ
 
B3 Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ. Bộ phận tiếp dân  
½ ngày
Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B4 Thẩm định hồ sơ:                                                            
- Thẩm định tính chuyên môn
- Thẩm định tính pháp lý
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm, thông báo cho người nộp hồ sơ, nêu rõ lý do
- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo
Cán bộ phòng CS-PCCC và CNCH Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B5 Lập tờ trình thẩm định, dự thảo Giấy phép trình lãnh đạo phòng Cán bộ thụ lý
 
1  ngày
 
Tờ trình
B6 Kiểm tra hồ sơ và nội dung Tờ trình:
- Nếu đồng ý: Trưởng phòng thừa lệnh Giám đốc công an tỉnh ký vào văn bản.
- Nếu không đồng ý: chuyển lại chuyên viên xử lý.
Lãnh đạo Phòng CS-PCCC và CNCH Giấy chứng nhận
B7 Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, vào sổ
In và phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận kết quả
Cán bộ thụ lý hồ sơ phòng CS-PCCC và CNCH
Bộ phận văn thư
1 ngày
 
Giấy chứng nhận
 
B8 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả
B9 Thống kê và theo dõi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
8 Cơ sở pháp lý
  + Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001.
+ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
+ Nghị định 46/2012/NĐ- CP, ngày 22/5/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
+ Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Các tin khác