CÔNG AN TRA VINH
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Cập nhật ngày: 2-02-2018 | 07:59:30 GMT +7
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, nhất là với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, nhất là với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên và Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các mặt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, quan tâm thực hiện các chính sách và an sinh xã hội, giải quyết tích cực những vấn đề bức xúc trong nhân dân.
Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09- CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 của Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc theo hệ thống dọc tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào cách mạng khác và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Từ đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện tốt “Quy chế dân chủ ở cơ sở”, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư...; qua đó, góp phần nâng lên nhận thức của nhân dân trong tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội... nổi bật là nhân dân đã phát hiện và cung cấp cho các ngành chức năng 2.209 nguồn tin tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội có giá trị, giúp lực lượng Công an ngăn chặn và xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm pháp luật; cảm hoá, giáo dục 5.460 đối tượng, có 2.758 đối tượng tiến bộ, hạn chế phát sinh người phạm tội. Phối hợp chặt chẽ với Công an nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mô hình “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư” và thường xuyên hướng dẫn ban chủ nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy chế đề ra.
Chỉ đạo, hướng dẫn ban công tác của Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy vai trò hòa giải ở cơ sở, từ năm 2014 đến nay, đã hòa giải 3.541 vụ, hoà giải thành 2.138 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, mâu thuẫn trong nội bộ người dân, không để mâu thuẫn kéo dài gây mất ANTT. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thông qua việc tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở xã, phường, thị trấn.
Tổ chức phát động và hướng dẫn nhân dân tham gia phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; hàng năm đều tổ chức xét công nhận và tái công nhận hộ gia đình, ấp, khóm, xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, trạm y tế, chợ đạt các tiêu chuẩn văn hóa theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt của đời sống nhân dân. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Công an các cấp hướng dẫn việc đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT và cuối năm xét, công nhận ấp, khóm, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn An toàn về ANTT. Qua cuộc vận động, các phong trào đã góp phần củng cố tổ chức Đảng, chính quyền và lực lượng nòng cốt ở cơ sở vững mạnh.
Mặt khác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay tại cơ quan, nhất là chỉ đạo thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư 23 của Bộ Công an. Hàng năm, xây dựng Nghị quyết và kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT; đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; chỉ đạo  nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ “Đơn vị tự quản về ANTT”, đội tự vệ, phòng, chống cháy nổ... đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn cơ quan, không để xảy ra các vụ việc gây mất ANTT.
Từ năm 2012 đến nay, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đều đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; tập thể cán bộ và nhân viên cơ quan được Bộ Công an tặng 03 cờ thi đua và 05 bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
                                                           Minh Hùng
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 5294410