Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh Trà Vinh
Cập nhật ngày: 7-02-2018
 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo) tỉnh; thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cấp Hội theo hệ thống dọc tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Thông tư số 23 của Bộ Công an “Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự”; Kế hoạch số 14 của Tỉnh ủy “Về thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư”; Chỉ thị số 11 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về "Tăng cường thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, xã, phường, thị trấn, ấp, khóm an toàn về an ninh trật tự", các thông tư liên tịch, liên ngành, kế hoạch, công văn chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”... được 49 cuộc, có 1.097 lượt hội viên tham dự, góp phần nâng cao nhận thức của các hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan an toàn về ANTT; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội... Hàng năm, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp hội tổ chức thực hiện các mặt công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan.
 
Ban Thường vụ Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tăng cường phối hợp với các ban, ngành cùng cấp, nhất là với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các hoạt động chống phá, xuyên tạc, kích động của các phần tử xấu; nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma tuý, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em; tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư, hỗ trợ những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; hòa giải các vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân và trong hội viên hội phụ nữ; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, phát hiện, tố giác, vây bắt tội phạm... Từ năm 2012 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hình thức được tổng số 48.529 cuộc, có 1.407.421 lượt cán bộ, hội viên tham dự; cấp phát 1.500 quyển sổ tay hỏi đáp pháp luật, 10.000 tờ rơi, áp phích tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm... qua đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức phòng, chống tội phạm của các hội viên được nâng lên, qua đó các hội viên đã cung cấp cho lực lượng Công an 10 tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT; tham gia xét, đưa 33 đối tượng vào trường giáo dưỡng,đã giáo dục, đã cảm hóa 231 đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư, có 157 đối tượng sửa chữa tốt, đến nay không tái phạm; tham gia hòa giải thành 694 vụ trong 1.193 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân... góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức và vận động hội viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, xây dựng nông thôn mới; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp hội, nhất là đối với hội viên là người dân tộc thiểu số để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền. Từ năm 2012 đến nay, đã phát động cho 2.807 lượt thí sinh, đại biểu là phụ nữ tham dự các cuộc thi do các ngành, các cấp tổ chức; tổ chức được 69 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, có 3.342 lượt đồng chí tham dự.

Ban Thường vụ đã xác định công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, nhất là các mô hình tự quản về ANTT là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện đạt tiêu chí “An toàn về ANTT” và cũng là nội dung quan trọng trong công tác phối hợp giữa Công an với Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp, từ đó, tăng cường chỉ đạo xây dựng mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu thống kế đến năm cuối năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phối hợp với Công an xây dựng, nhân rộng được 157 câu lạc bộ “Phụ nữ quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; trong đó: có 04 câu lạc bộ tại thành phố Trà Vinh, 14 câu lạc bộ tại thị xã Duyên Hải, 09 câu lạc bộ tại huyện Cầu Ngang, 07 câu lạc bộ tại huyện Duyên Hải, 10 câu lạc bộ tại huyện Tiểu Cần, 70 câu lạc bộ tại huyện Cầu Kè, 20 câu lạc bộ tại huyện Trà Cú, 12 câu lạc bộ tại huyện Châu Thành, 13 câu lạc bộ tại huyện Càng Long. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phối hợp với lực lượng Công an rà soát, thống kê và kịp thời củng cố, hướng dẫn các thành viên ban chủ nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy chế đề ra. Hiện nay, ban chủ nhiệm câu lạc bộ do chi hội trưởng phụ nữ làm chủ nhiệm và 01 Công an viên phụ trách ấp, 01 cán bộ phụ nữ ấp làm phó chủ nhiệm, các thành viên là các phụ nữ có uy tín trong ấp; nhiệm vụ chính của ban chủ nhiệm câu lạc bộ là tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hộ gia đình văn hóa, quản lý, giáo dục, cảm hóa con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, không vi phạm, ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình, tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội nhân dân và các thành viên hội phụ nữ, nhất là ở cơ sở.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh rất quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các tiêu chí cơ quan “An toàn về ANTT” theo Thông tư 23 của Bộ Công an, xem đây là nội dung quan trọng trong thực hiện nghị quyết của chi bộ. Hàng năm, lãnh đạo hội đều xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT ngay tại cơ quan, trong đó phân công 01 đồng chí lãnh đạo hội chỉ đạo và phân công cán bộ phụ trách tham mưu, đề xuất thực hiện xây dựng cơ quan “An toàn về ANTT”; để đảm bảo an toàn cơ quan, Hội phân công ban chủ nhiệm câu lạc bộ “Đơn vị tự quản về ANTT”, đội phòng cháy, chữa cháy, lực lượng bảo vệ làm nòng cốt, luân phiên và ứng trực tại trụ sở cơ quan và thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Công an phường, Bảo vệ dân phố, tổ tự quản để nắm tình hình ANTT trên địa bàn. Từ năm 2013 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đều được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư 23 của Bộ Công an.

Ngoài những mặt công tác nêu trên, Ban Thường vụ Hội còn thường xuyên chỉ đạo các cấp hội chú trọng đến hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; đã tranh thủ huy động nguồn vốntừ các Ngân hàng, các dự án, vốn tự có của phụ nữ thông qua hình thức tiết kiệm tín dụng..., giải quyết cho hơn 100.000 hộ vay, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho các chị em hội viên. Phối hợp với ngành lao động tổ chức các lớp dạy nghề may, đan, thêu..., tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 2.000 lao động nữ vào làm tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh, từ đó giúp cho các hội viên được ổn định cuộc sống gia đình.

Ghi nhận thành tích nổi bật về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong thời gian qua, Bộ Công an đã tặng 02 cờ thi đua, 07 bằng khen; UBND tỉnh tặng 05 bằng khen qua sơ, tổng kết các chuyên đề liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm.

 Minh Hùng