CÔNG AN TRA VINH
Công bố điểm chuẩn vào các trường CAND năm 2017
Cập nhật ngày: 4-08-2017 | 13:24:57 GMT +7
Ngày 29/7/2017, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học CAND năm 2017. Tổng cục Chính trị CAND công bố điểm trúng tuyển sớm hơn hệ thống trường đại học dân sự, đã tạo điều kiện cho các trường bên ngoài khối có đủ thông tin và thêm cơ sở để lọc hồ sơ ảo...
1. Học viện Chính trị CAND.
 
  
 Tổ hợp
 
 
Điểm
 
 Tiêu chí phụ
  C03 Nam phía Bắc  26.0   Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.6  điểm
 D01 Nam phía Bắc  26.0  
 C03 Nữ phía Bắc  28.25  
 D01 Nữ phía Bắc  29.0  
  C03 Nam phía Nam  24.25  Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85  điểm
  D01 Nam phía Nam  23.75  
 C03 Nữ phía Nam  26.0  
 D01 Nữ phía Nam  25.75  
 
 
 2. Học viện An ninh nhân dân.
  Tổ hợp  Điểm  Tiêu chí phụ
 A01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh  27.75  Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2  điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4
 C03 Nam
 ngành Nghiệp vụ An ninh
 25.5  Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25
 D01 Nam
 ngành Nghiệp vụ An ninh
 26.25  
 A01 Nữ
 ngành Nghiệp vụ An ninh
 
29.5
 
 C03 Nữ
 ngành Nghiệp vụ An ninh
 28.0   
Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6
 D01 Nữ
 ngành Nghiệp vụ An ninh
 29.0   Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2
 A01 Nam ngành An toàn thông tin  
 23.5
 
 D01 Nam ngành An toàn thông tin  19.75  
 A01 Nữ ngành An toàn thông tin  27.75  
 D01 Nam ngành Ngôn ngữ Anh  27.25  Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16
 D01 Nữ ngành Ngôn ngữ Anh  30.5  
 
3. Học viện Cảnh sát nhân dân.
  
 Tổ hợp  Điểm  
Tiêu chí phụ
 A01 Nam  28.0  Trong số  10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 07 thí sinh: 06 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm.
 C03 Nam  25.75   Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm.
 D01 Nam  
 
26.25
 
  A01 Nữ  29.5  
 C03 Nữ  28.25  
 D01 Nữ  28.75  Trong số 04 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3
 
4. Trường Đại học An ninh nhân dân.
  
 Tổ hợp  Điểm  
Tiêu chí phụ
 A01 Nam  26.75  Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 25.75  điểm
  C03 Nam  25.0  Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95
 D01 Nam  24.75  Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3
 A01 Nữ  28.5   Trong số 02 thí sinh cùng mức 28.5 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1
 C03 Nữ  26.25  Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75
 D01 Nữ  27.25  
 
5. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
 
 Tổ hợp  Điểm  Tiêu chí phụ
 A01 Nam  26.25  Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm
 C03 Nam  25.5   Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.5
 D01 Nam  
26.0
 Trong số 04 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 02 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8
 A01 Nữ  28.75  
 C03 Nữ  26.5  Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.4
 D01 Nữ  27.25  Trong số 04 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85
 6. Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy.
   Tổ hợp  Điểm  
Tiêu chí phụ
 
 A00 Nam phía Bắc  28.25  Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.35 điểm và môn Toán đạt 9.6
 A00 Nữ phía Bắc  30.25  Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểm
 A00 Nam phía Nam  27.0  Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 05 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt từ 26.55 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26.0 điểm và môn Toán đạt 9.0
 A00 Nữ phía Nam  28.5  Trong số 06 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.4
    7. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND.
  
 Tổ hợp  Điểm  Tiêu chí phụ
 A01 Nam phía Bắc  23.75  
 D01 Nam phía Bắc  23.25  
  A01 Nữ phía Bắc  27.5  
 D01 Nữ phía Bắc  27.5  
 A01 Nam phía Nam  24.0  Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểm
 D01 Nam phía Nam   
22.75
 
 A01 Nữ phía Nam  
28.25
 
 D01 Nữ phía Nam    
27.0
 
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an – Mps.gov.vn
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 4397179