CÔNG AN TRA VINH
Thông báo tài khoản và kết quả vận động ủng hộ quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Trà Vinh
Cập nhật ngày: 10-10-2022
Ngày 08/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1980/QĐ-UBND về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi tắt là Quỹ) với mục đích thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm, động viên tinh thần, nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong phát động phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm, góp phần duy trì ổn định ANTT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Đảm bảo việc theo dõi, tiếp nhận, sử dụng, quản lý Quỹ chặt chẽ, đúng quy định, Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Quản lý, sử dụng Quỹ) đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức vận động, đóng góp cho Quỹ và mở tài khoản riêng để theo dõi, quản lý Quỹ.

Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Trà Vinh, tôi xin thông báo một số nội dung có liên quan đến tài khoản Quỹ, cũng như kết quả vận động đóng góp cho Quỹ thời gian qua như sau:

1. Tài khoản Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Trà Vinh

- Tên tài khoản: Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Trà Vinh.

- Số tài khoản: 3761.0.9104077.91020

- Mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Trà Vinh.

Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, tích cực ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản nêu trên. Thời gian tới, Quỹ Phòng chống tội phạm tỉnh vẫn duy trì việc tiếp nhận ủng hộ của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Sự đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cho Quỹ là nguồn cổ vũ khích lệ to lớn đối với lực lượng phòng, chống tội phạm của tỉnh, góp phần vào công tác đảm bảo ANTT, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh.

2. Kết quả đơn vị đóng góp, ủng hộ Quỹ theo Công văn số 1769/UBND-NC ngày 05/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Trà Vinh.

- Qua 05 tháng phát động ủng hộ (từ ngày 05/5/2022 đến ngày 05/10/2022) đã có tổng số 148 tổ chức, đơn vị đóng góp ủng hộ Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Trà Vinh, với tổng số tiền là 270,393,000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu ba trăm chín mươi ba nghìn đồng). Trong đó:

- Có 132 tổ chức, đơn vị (có danh sách đính kèm) ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản với tổng số tiền 242,713,000 đồng (Hai trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm mười ba nghìn đồng).

- Có 16 tổ chức, đơn vị (có danh sách đính kèm) ủng hộ bằng hình thức trao trực tiếp tiền mặt tại Công an tỉnh (cơ quan thường trực Quỹ) với tổng số tiền 27,680,000 đồng (Hai mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng).

Hiện tại, tổng số tiền ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh đã chuyển vào tài khoản Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Trà Vinh để theo dõi, quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến số tài khoản và kết quả vận động, ủng hộ Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Trà Vinh, xin thông báo đến các ban, ngành, đoàn thể và địa phương biết, phối hợp thực hiện, phục vụ tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh./.

File đính kèm


Danh sách 16 đơn vị ủng hộ tiền mặt cho Quỹ PCTP.

Danh sách 132 đơn vị ủng hộ chuyển khoản cho Quỹ PCTP.


 
Chí Tâm
Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 1118
  Trong tuần: 1
  Trong tháng 67483
  Tất cả: 5545634