DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM ĐỊNH VIÊN LĨNH VỰC KỸ THUẬT HÌNH SỰ
Cập nhật ngày: 14-12-2021
 
Ngày 12/11/2021, Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự; tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giám định viên, người giúp việc giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự, pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành giám định.

Dự thảo Thông tư quy định đối tượng áp dụng là cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ, thu hồi thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự, hoạt động giám định kỹ thuật hình sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp. Cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Công an thực hiện việc bổ nhiệm chức danh giám định viên, người giúp việc giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân.

 

Theo đó, Giám định viên kỹ thuật hình sự bao gồm: 
- Giám định viên dấu vết đường vân; 
- Giám định viên dấu vết cơ học; 
- Giám định viên súng, đạn; 
- Giám định viên tài liệu; 
- Giám định viên cháy, nổ; 
- Giám định viên kỹ thuật; 
- Giám định viên âm thanh; 
- Giám định viên sinh học; 
- Giám định viên hoá học; 
- Giám định viên kỹ thuật số và điện tử.

 

Tiêu chuẩn giám định viên kỹ thuật hình sự phải là sĩ quan nghiệp vụ Công an, sĩ quan Quân đội nhân dân tại ngũ, công chức thuộc Viện kiểm sát tối cao; có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ đại học trở lên được công nhận tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về giáo dục và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo từ đủ 03 năm trở lên (không tính thời gian tham gia học các loại hình đào tạo trong giờ hành chính) sau khi tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành đề nghị bổ nhiệm giám định viên.

 

Cùng với đó, Dự thảo nêu rõ việc xét chức danh giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y Công an nhân dân được tính từ sau khi có quyết định bổ nhiệm giám định viên. Tuân thủ các quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của ngành liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Có kiến thức nghiệp vụ Công an, am hiểu sâu nghiệp vụ, chuyên môn về công tác giám định. Có kiến thức cơ bản về tin học được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, chứng nhận. Tốt nghiệp các trường Công an nhân dân, nếu học các trường ngoài ngành Công an thì phải được bồi dưỡng nghiệp vụ tại các trường Công an theo quy định của Bộ Công an. Có tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị theo quy định của Bộ Công an.

 

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao lập hồ sơ và lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 18 Luật Giám định tư pháp, trình Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định công bố tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc.

 

Các đơn vị trực thuộc Bộ có tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc khi theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm giúp Bộ Công an lập, đăng tải danh sách trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập, điều chỉnh danh sách chung về tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc và gửi Viện Khoa học hình sự để làm đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Công an theo dõi chung về công tác giám định tư pháp.

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.