Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên Công an trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng
Cập nhật ngày: 26-10-2022
 
LTS: Trong thời gian vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình đất nước ta đã tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng của Nhân dân, nhất là những người trong độ tuổi thanh niên. Lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội, thoái hóa, biến chất truyền tải vô số thông tin lệch lạc, bịa đặt nhằm vào những người trẻ tuổi, kích động, lôi kéo một số người tham gia vào hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Chính vì vậy, cần có những phương thức hiệu quả nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.
 

Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, nên đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có lực lượng đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu. Thời gian vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện rất nhiều các thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt khác nhau được phát tán trong phạm vi rộng, với mục đích nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Các thông tin sai lệch, xuyên tạc thường tập trung vào những nhóm nội dung chủ yếu như: phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin; phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, xã hội đến các lĩnh vực văn hóa tinh thần,… phủ nhận những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta, xuyên tạc lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng, bôi nhọ, hạ thấp, bài bác vai trò lãnh đạo của Đảng, kêu gọi dân chủ, đòi nhân quyền, tự do ngôn luận. Các thế lực thù địch lợi dụng những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, lan truyền các thông tin xấu, độc, hướng dư luận xã hội tập trung vào những quan điểm không chính xác, lệch lạc, từ đó ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận Nhân dân còn thiếu hiểu biết, làm lung lạc lòng tin của họ về vai trò lãnh đạo của Đảng, về sự quản lý đất nước của chính quyền, các thông tin thường lấp lửng gây hoang mang, khiến cho tư tưởng của công chúng bị nhiễu loạn, dao động.

Trên không gian mạng (thông qua các website, các diễn đàn trên Internet, các nền tảng mạng xã hội phổ biến toàn cầu như Youtube, Facebook, Zalo, Tiktok…), các thông tin được lan truyền với tốc độ chóng mặt mà không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Chính vì sự lan truyền nhanh chóng này nên các thế lực thù địch luôn tìm cách tranh thủ chớp lấy thời cơ để xuyên tạc, bịa đặt thông tin. Theo báo cáo từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, các thế lực thù địch, phản động bên ngoài, số đối tượng chính trị, phần tử xấu thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận tin, bài viết có nội dung xấu, độc gây ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội. Một số trang, nhóm, tài khoản giả mạo, mạo danh lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh gây ngộ nhận là các trang, tài khoản do Công an tỉnh Trà Vinh quản lý, tuy chưa phát hiện hoạt động gây ảnh hưởng xấu tới uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND nhưng lâu dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Ngoài ra, lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch có thể ngồi tại một nơi nhưng lại truyền tải được thông tin rộng rãi trên toàn thế giới, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng khi xử lý. Điều này gây ra những khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

C:\Users\Admin\Desktop\DSC_0164.JPG

C:\Users\Admin\Desktop\DSC_0170.JPG

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức học tập, quán triệt các văn bản, chỉ đạo của Đảng góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên, thanh niên

Việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những luận điệu sai trái là công việc thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là trách nhiệm to lớn của đoàn viên thanh niên (trong đó có lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an). Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên Công an tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh  đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm tình hình tư tưởng, định hướng, nhận thức cho đoàn viên thanh niên; phối hợp tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên cho cán bộ, đoàn viên, hội viên; duy trì thực hiện tốt câu lạc bộ Lý luận trẻ; đăng tải, chia sẻ trên 3.000 tin, bài, video trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh; Tỉnh đoàn và các trang mạng xã hội,... từ đó góp phần tích cực, hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng.

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên nói chung, đoàn viên, thanh niên Công an nói riêng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, cần tập trung thực hiện tốt các vấn đề sau:

 Một là, mỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,… Nắm vững và cập nhật kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đủ để có thể phát hiện, nhận diện, xử lý, phân tích, dự báo tác hại của các thông tin xấu, độc. Các cấp bộ Đoàn cần chủ động nghiên cứu, tổ chức để cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia vào công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch đặc biệt là trên không gian mạng; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy định phát ngôn, ứng xử trên mạng xã hội.

Hai là, bồi dưỡng các kiến thức nền tảng, thường xuyên mở các lớp tập huấn để cập nhật kịp thời kỹ năng sử dụng Internet trong hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (quản trị trang, nhóm; nắm tình hình tư tưởng, dư luận qua các trang, nhóm; xây dựng chuyên mục sao cho hấp dẫn, thiết kế thông điệp đăng tải sao cho phù hợp, nắm bắt được các xu hướng về nội dung...). Đồng thời, mỗi thanh niên cần tự trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, luôn đề cao trách nhiệm của bản thân trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi sử dụng mạng xã hội. Phát huy vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ; đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên của Đoàn thanh niên Công an tỉnh; cập nhật nội dung phương pháp đấu tranh để phòng ngừa, nhận diện, phát hiện, ngăn chặn, xử lý những thông tin xấu, độc, nhất là trên internet, mạng xã hội.

Ba là, Phát huy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm khi tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch bằng cách lan tỏa, chia sẻ thông tin tích cực để lấn át thông tin tiêu cực; chủ động, cảnh giác với những hiện tượng sai lệch trên mạng xã hội, tỉnh táo trong suy nghĩ và hành động khi tham gia mạng xã hội; chú trọng công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình tiêu biểu, đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn phát động, thường xuyên đăng tải thông tin tích cực, gương sáng thanh niên, những câu chuyện hay, việc làm tốt, truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần tích cực trong tuổi trẻ và toàn xã hội.

Bốn là, Phát huy vai trò “nêu gương” của cán bộ đoàn các cấp trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Quán triệt chủ trương của Đảng về thực hiện chế độ “nêu gương” của người đứng đầu, để huy động được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đoàn các cấp. Đó là những Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách ở các cơ sở đoàn; tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị kiến thức, nâng cao “khả năng miễn dịch”, tăng cường “sức đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tích cực, xung kích trong việc tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; đồng thời, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin có nội dung sai trái, xuyên tạc về nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, nhưng cũng mang nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, đoàn viên, thanh niên với vai trò là những người trẻ, là lực lượng nhiều tiềm năng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, cần có những hành động cụ thể, kịp thời, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy tính xung kích, tiền phong, quyết tâm cùng tuổi trẻ cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, hướng tới xây dựng đất nước đoàn kết, văn minh, giàu đẹp.

----Phạm Hơn----