Tình hình xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh quý III năm 2022
Cập nhật ngày: 7-10-2022
 
 
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê; Quy chế phổ biến thông tin thống kê trong Công an nhân dân, Công an tỉnh Trà Vinh công bố số liệu (sơ bộ) về công tác quản lý xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Trà quý III năm 2022 (từ ngày 15/6/2021 đến 14/9/2022), như sau:              
      
- Trong quý III/2022, có 1.947 lượt người nước ngoài khai báo tạm trú. Cấp phát 3.863 hộ chiếu, 05 thị thực, 17 thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú 58 trường hợp. Xử phạt VPHC 10 trường hợp, số tiền 23,5 triệu đồng. 
 


 
Ban Biên tập