CÔNG AN TRA VINH
Công an Trà Vinh siết chặt kỷ luật, kỷ cương
Cập nhật ngày: 10-11-2022 | 08:18:21 GMT +7, lượt xem: 348
LTS: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Chú trọng việc xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo nhiều giải pháp quan trọng, trong đó có việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương và điều lệnh Công an nhân dân (CAND).


Với vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân là nhiệm vụ then chốt, được đặt lên hàng đầu, có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Kỷ luật, kỷ cương từng bước được chấn chỉnh; đoàn kết nội bộ được tăng cường; ý thức tổ chức kỷ luật được nâng cao; cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nỗ lực rèn luyện phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Tuy nhiên, qua báo cáo đánh giá, vẫn còn tình trạng CBCS vi phạm kỷ luật.   Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác định rõ nguyên nhân và tiếp tục chỉ đạo nâng cao trách nhiệm trong quản lý đội ngũ cán bộ, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức mọi mặt cho cán bộ, đảng viên; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường các biện pháp tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân để nâng cao nhận thức, hành động của từng cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và CBCS, nhất là người đứng đầu để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Trà Vinh thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 


Thượng tá Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh cho biết, với vai trò tham mưu trực tiếp với Đảng ủy về công tác đảng và công tác chính trị, đơn vị đã tham mưu nhiều biện pháp, cách làm cụ thể để nâng cao ý thức chấp hành của đảng viên, CBCS về tổ chức kỷ luật, thái độ, tinh thần trong thực hiện nhiệm vụ như tham mưu chỉ đạo các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các đơn vị trong triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương IV khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó vai trò nêu gương của người đứng đầu được nêu cao; quán triệt cho đảng viên, CBCS tự soi, tự sửa trong sinh hoạt và trong thực hiện nhiệm vụ; quán triệt từng CBCS thường xuyên thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và xem đây là đường hướng trong mọi hành động. Tham mưu và chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND đối với CBCS Công an các đơn vị; thường xuyên nhắc nhở, khơi gợi và có hình thức sinh hoạt chính trị phù hợp về các chuẩn mực đạo đức, tiêu chí văn hóa ứng xử của CBCS Công an tỉnh, thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ, cụ thể là tham mưu Ban Giám đốc tổ chức điều tra xã hội học để tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân đóng góp đối với lực lượng Công an tỉnh, về các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự, về văn hóa giao tiếp ứng xử, thái độ phục vụ của CBCS. Qua đó đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh các trường hợp thực hiện chưa tốt, đồng thời phát huy những kết quả đạt được để xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại.  

C:\Users\Tuyen\Desktop\G22_1262.JPG

Tổ kiểm tra điều lệnh chuyên trách của Công an tỉnh

kiểm tra tại Công an thị trấn Định An, huyện Trà Cú. Ảnh: Hồ Giang


Xác định rõ “có kỷ luật mới có sức mạnh”, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Tổ kiểm tra điều lệnh chuyên trách Công an tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra tại Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố và kể cả Công an cấp xã theo kế hoạch thường xuyên và đột xuất để kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, nhất là về tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS và việc thực hiện chế độ công tác của từng đơn vị. Tính từ đầu năm đến nay, Đội kiểm tra điều lệnh chuyên trách của Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra trên 300 cuộc tại các đơn vị cấp huyện, cấp phòng, cấp đội, cấp xã, các mục tiêu bảo vệ, các tổ tuần tra kiểm soát giao thông, các tổ cấp căn cước công dân cố định và lưu động, các chốt kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản… trong đó tập trung vào các nội dung như chế độ trực, chế độ giao ban, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quy trình, chế độ công tác, xây dựng kế hoạch công tác tuần, việc sử dụng trang phục CAND… Qua đó, đã nghiêm túc lập biên bản 3 tập thể và cá nhân vi phạm, phê bình 29 tập thể, 11 cá nhân chưa thực hiện tốt các quy định về điều lệnh CAND. Những trường hợp vi phạm đều được thông báo, công khai rộng rãi đến từng Công an đơn vị, địa phương để chấn chỉnh chung. Việc chấp hành điều lệnh CAND là một trong những tiêu chí để xét đơn vị văn hóa và khen thưởng tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc hàng năm. 


Việc chấp hành Điều lệnh CAND của các đơn vị, CBCS Công an toàn tỉnh được duy trì và đi vào nền nếp, Công an các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban và thường trực chiến đấu. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chế độ giao ban; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quy trình, chế độ công tác; kế hoạch công tác tuần; công tác quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ… được thực hiện tốt, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 


Bên cạnh đó, Công an Trà Vinh tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Quan tâm thực hiện các cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Đồng thời hoàn thiện các cơ chế để phát hiện, lựa chọn, trọng dụng nhân tài và các cơ chế, chính sách tạo động lực cho CBCS tích cực phấn đấu. Quản lý chặt chẽ, chủ động phòng ngừa sai phạm, nhất là ở những bộ phận, lĩnh vực công tác dễ nảy sinh sai phạm.


Hiện nay, lực lượng Công an Trà Vinh đang ra sức tập trung thực hiện các mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện mọi mặt trong công tác, chiến đấu của CBCS Công an toàn tỉnh. Với nhận thức đó, ngoài sự quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong công tác lãnh, chỉ đạo thì mỗi đảng viên, CBCS cần xác định rõ danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người CBCS Công an nhân dân để có ứng xử phù hợp trong mọi tình huống trong công tác và chiến đấu, không ngừng rèn luyện nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Trà Vinh chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn và uy tín hơn.
 

                                            -----Mộng Tuyền-----
Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Hôm nay: 9171
  Trong tuần: 1
  Trong tháng 517716
  Tất cả: 17921323