CÔNG AN TRA VINH
Kết quả tiêu biểu trong chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH
Cập nhật ngày: 20-05-2024 | 16:53:51 GMT +7, lượt xem: 215
Thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) đã được Bộ Công an phê duyệt và kế hoạch thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH giai đoạn 2021 – 2025; năm 2023, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giúp sức của Nhân dân, trong đó lực lượng Công an với vai trò nòng cốt đã triển khai quyết liệt các giải pháp, qua đó, góp phần quan trọng bảo đảm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. 
Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thăm, động viên Công an cấp xã
 
Trà Vinh có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, 106 đơn vị hành chính cấp xã gồm 11 phường, 10 thị trấn và 85 xã; thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH trong năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh đã rà soát, lựa chọn 11 địa bàn cấp xã đủ điều kiện đưa vào chuyển hóa, gồm 10 địa bàn xác định trọng điểm, phức tạp về tội phạm xâm phạm về TTXH và tệ nạn xã hội, 01 địa bàn xác định trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma tuý. 

Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, 08 địa bàn được chuyển hoá thành công, chiếm 72,7% tổng số địa bàn được lựa chọn, vượt 12,7% chỉ tiêu đề ra; đồng thời thực hiện đạt các tiêu chí như không có hoạt động của tội phạm có tổ chức, băng, nhóm tội phạm theo kiểu “xã hội đen”; không có hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 80% trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; tội phạm xâm phạm TTXH giảm ít nhất 10% so với trước khi chuyển hóa; đấu tranh, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm về tệ nạn xã hội, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới về TTATXH; tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù và đặc xá về cư trú tại địa bàn dưới 15%.

Để đạt được kết quả này, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh sắp xếp, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở theo hướng tinh gọn, chính quy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai thực hiện tốt Đề án điều động Công an chính quy tăng cường cho Công an cấp xã, đảm bảo đủ quân số để đảm đương hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa bàn các xã, phường, thị trấn được lựa chọn chuyển hóa.
Công an xã tổ chức tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT trên địa bàn
 
Ngoài ra, đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy” năm 2023, trong đó chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, ứng dụng mạng xã hội nhằm nâng cao chất lượng, thu hút đông đảo người tiếp cận. Đồng thời, thường xuyên tổ chức rà soát, củng cố, nhân rộng và phát huy hiệu quả 10 mô hình, với 115 câu lạc bộ quần chúng tự quản về ANTT tại các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa, tiêu biểu như: “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại cơ sở tôn giáo”, “Phòng, chống vi phạm pháp luật và bạo lực học đường”, “Phát hiện, tố giác và vây bắt tội phạm”…

Đặc biệt, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhất là đã hỗ trợ nguồn kinh phí phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn (trung bình mỗi xã được cấp khoảng 45 triệu đồng/năm); các ngành, địa phương, nhất là Công an tỉnh đã triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các địa bàn chuyển hóa, từ đó kịp thời động viên, khích lệ lực lượng cơ sở thực hiện quyết liệt các mặt công tác, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.
 
Công an xã tăng cường vận động, tranh thủ người có uy tín trong dân tộc,  tôn giáo cùng tham gia bảo đảm ANTT trên địa bàn
 
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh, những xã trọng điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đều có chuyển biến tích cực sau khi triển khai các biện pháp, giải pháp chuyển hóa địa bàn; tình hình an ninh chính trị, TTATXH được bảo đảm ổn định; tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân được giải quyết kịp thời, không để diễn biến phức tạp; phong trào toàn dân tham gia tố giác, vây bắt tội phạm được phát huy mạnh mẽ, Nhân dân tích cực cung cấp thông tin có giá trị giúp lực lượng Công an phòng ngừa, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các loại tội phạm; các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm được củng cố và nâng lên về chất lượng; các tiêu chí về ANTT để xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đều được giữ vững ổn định, góp phần tích cực cùng địa phương xây dựng thành công xã, huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiễu mẫu; Nhân dân trên địa bàn an tâm lao động, sản xuất, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, từ đó phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. 

Để thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH trong thời gian tới, Công an tỉnh Trà Vinh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH của Bộ Công an; Nghị quyết số 12 -NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực  lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong hình hình mới”; Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA, ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương; Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Hai là, tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, trình độ cho lực lượng ở cơ sở, như tham mưu ban hành nghị quyết quy định xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; quy định số lượng Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại cơ sở khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tử ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.
         
Ba là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm bảo đảm TTATXH tại địa bàn cơ sở, trọng tâm là tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tội phạm ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác tranh thủ người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo; củng cố, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực trong phát hiện, điều tra bắt giữ tội phạm. Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất… hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.
Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự trong công tác tuần tra vũ trang; củng cố, phát huy vai trò của lực lượng cơ sở, nhất là vai trò của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, Dân phòng, Bảo vệ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ chức đấu tranh mạnh với tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành hoạt động “xã hội đen”, “tín dụng đen”. Tiếp nhận, xử lý 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; giải quyết kịp thời, hiệu quả đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để gây bức xúc trong Nhân dân.

Năm là, củng cố, giữ vững kết quả hoạt động của những địa bàn đã được chuyển hóa thành công; rà soát đưa vào diện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH để thực hiện các biện pháp chuyển hóa, phấn đấu chuyển hóa thành công trên 60% tổng số địa bàn được lựa chọn, duy trì bền vững kết quả đạt được trên 85% các địa bàn chuyển hóa, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tội phạm về TTXH trên địa bàn tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

   Bài, ảnh: Hồ Giang 

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Hôm nay: 9943
  Trong tuần: 1
  Trong tháng 518488
  Tất cả: 17922095