CÔNG AN TRA VINH
Thanh tra Công an tỉnh Trà Vinh triển khai toàn diện công tác cải cách hành chính
Cập nhật ngày: 24-08-2022 | 10:22:02 GMT +7, lượt xem: 333
Công tác cải cách hành chính là một chủ trương lớn và luôn nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Quán triệt và thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân, thực hiện khẩu hiệu hành động trong toàn lực lượng Công an nhân dân "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Thanh tra Công an tỉnh Trà Vinh đã triển khai đầy đủ các kế hoạch của Công an tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 đến cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị quán triệt thực hiện.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022, Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị Thanh tra tiếp tục chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác cải cách hành chính trên các nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS; công tác tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính... từng bước đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác thanh tra.

Đối với công tác cải cách thể chế: triển khai thực hiện nghiêm việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia góp ý đầy đủ các nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến, đảm bảo các yêu cầu về thời gian, nội dung và chất lượng. Đã tham gia đóng góp 100% các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được gửi lấy ý kiến đóng góp.

 Về cải cách thủ tục hành chính: đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; duy trì việc niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử 02 quy trình tiếp nhận giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; vận hành, duy trì thường xuyên Trang Zao Thanh tra Công an tỉnh; tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng theo đúng quy định. 

Đi đôi với công tác cải cách thể chế, công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn vị đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; tham mưu thực hiện đầy đủ các chính sách cho cán bộ làm công tác tiếp công dân theo quy định; đề xuất Giám đốc Công an tỉnh trang bị, bảo đảm phương tiện, cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp công dân. 

Đối với cải cách về tài chính công: đẩy mạnh thực hiện chủ trương tiết kiệm đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là thực hiện nghiêm túc quy chế công khai tài chính, quy chế dân chủ trong quản lý tài chính, tài sản; thực hiện chi tiêu kinh phí tiết kiệm đối với các khoản chi công tác phí, văn phòng phẩm,... Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị công khai tài chính hàng tháng, quý về các nguồn kinh phí, nhiên liệu đảm bảo cán bộ, chiến sỹ đều nắm được các khoản kinh phí và việc sử dụng kinh phí, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm.

Đối với hiện đại hóa nền hành chính nhà nước: đổi mới lề lối và phương pháp làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nghiêm Điều lệnh CAND; tuân thủ quy chế làm việc, cải tiến chế độ hội họp theo hướng tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ hành chính; phát huy tối đa việc sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) trong việc gửi, nhận văn bản điện tử theo chỉ đạo của Công an tỉnh; tạo điều kiện cho CBCS bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Huỳnh Thị LinhCác tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 2727
  Trong tuần: 1
  Trong tháng 13437
  Tất cả: 6401132