CÔNG AN TRA VINH
GIỚI THIỆU CÔNG AN TỈNH TRÀ VINH

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng của Công an tỉnh

Công an tỉnh Trà Vinh thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, có trách nhiệm tham mưu với Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chủ trì và thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức xây dựng lực lượng Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

2. Chức năng của Công an huyện:

Công an huyện thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, có trách nhiệm tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện; trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức xây dựng lực lượng Công an huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

3. Chức năng của Công an phường:

Công an phường thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, có trách nhiệm tham mưu với Trưởng Công an huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn phường theo quy định; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng Công an phường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

4. Chức năng của Công an Xã: Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Công an xã có chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, Uỷ ban nhân dân cùng cấp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các biện pháp phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

II. Quá trình hình thành và phát triền

Cách đây 63 năm, với sức mạnh truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Trà Vinh đã cùng đồng bào cả nước đứng lên làm cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám thắng lợi giành chính quyền về tay nhân dân. Cùng với khí thế cách mạng đó, ngày 25/8/1945 Công an Trà Vinh được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Công an đã tổ chức nhiều biện pháp quan trọng để bảo vệ vững chắc chế độ và chính quyền non trẻ, đập tan âm mưu phản động, mưu đồ đen tối của bọn phản động câu kết với thực dân, đế quốc; Đấu tranh chống bọn Việt gian, phản động, khám phá nhiều vụ án đã góp phần giữ vững trật tự trị an trong nhân dân, bảo vệ chính quyền cách mạng trong những ngày gian khổ nhất.

Trãi qua thời kỳ thử thách trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Công an Trà Vinh ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, vững vàng về bản lĩnh chính trị và ý chí cách mạng tiến công; Cùng với các lực lượng cách mạng khác đấu tranh diệt ác, trừ gian, phá kiềm, bảo vệ căn cứ, bảo vệ Đảng và chính quyền cách mạng, vận động quần chúng đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang, góp phần cùng các lực lượng cách mạng khác trong tỉnh giải phóng tỉnh nhà bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Trong thời kỳ đổi mới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Công an Trà Vinh đã tích cực làm tốt vai trò tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp, biện pháp công tác trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông...và nhiều vấn đề khác, đặc biệt là giải quyết có hiệu quả các vấn đề mới nổi lên liên quan an ninh trật tự góp phần đảm bảo an ninh vùng dân tộc, tôn giáo và an ninh nông thôn, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh nhà.

Sáu mươi ba năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Trà Vinh đã có trên 680 người con ưu tú anh dũng hy sinh để lại những tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu gan dạ, dũng cảm. Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng: 5 đơn vị, 2 cá nhân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 17 bà mẹ Việt Nam anh hùng (có thân nhân liệt sĩ Công an); 1 Huân chương Hồ Chí Minh và hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng nhiều Huân, Huy chương các loại và các hình thức khen thưởng khác của Chính phủ, Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân...

III. Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm lãnh đạo cơ quan

Họ và tên: Trần Xuân Ánh

Sinh năm: 1975

Quê quán: huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Cấp bậc: Đại tá

Chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh

Họ và tên: Huỳnh Văn Thình

Sinh năm: 1964

Quê quán: huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Cấp bậc: Đại tá

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Description: Description: Description: Description: image005

Họ và tên: Kiên Rịnh

Sinh năm: 1964

Quê quán: huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Cấp bậc: Thiếu tướng

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Họ và tên: Lê Văn Tư

Sinh năm: 1967

Quê quán: huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Cấp bậc: Đại tá

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Họ và tên: Trần Hồng Minh

Sinh năm: 1976

Quê quán: huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Cấp bậc: Đại tá

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

IV. Sơ đồ, cơ cấu tổ chức

Description: Description: Description: Description: Untitled